Close

Preložky PZ

Premiestnenie (preložka) plynomera

Prevádzkovateľ distribučnej siete vlastným určeným meradlom odmeriava spotrebu koncovému odberateľovi plynu. Je potrebné podotknúť, že ho bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne zabezpečuje jeho overenie. Podľa § 76 zákona 251/2012 Z.z. je odberateľ plynu povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla v rozpore […]

čítaj viac . . .

Preložka (úprava) odberného plynového zariadenia

Ak ste sa rozhodol pred svojou nehnuteľnosťou, alebo na parcele vo vašom vlastníctve premiestniť skrinku (regulátora tlaku plynu) DRZ, v ktorej nie je HUP, musíte požiadať prevádzkovateľa siete o stanovenie podmienok preložky odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu (HUP) k určenému meradlu. Prečo? …. […]

čítaj viac . . .

Preložka hlavného uzáveru plynu

Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy. Požiadavky na spracovanie dokumentácie – preložka hlavného uzáveru plynu (HUP) Každý občan (jestvujúci odberateľ plynu, vlastník nehnuteľnosti na pozemku ktorého sa plynárenské zariadenia nachádza) ale aj právnická osoba, nesmie zasahovať do […]

čítaj viac . . .