Close

Blog

Čo je slobodné povolanie

Na konci roka 2014 som zaregistroval, že príspevok pod názvom „Čo je slobodné povolanie“ bol blogermi najviac čítaný. S odstupom času ho aktualizujem. O slobodnom povolaní sa v poslednom období začalo viac hovoriť a písať. V slovenskej legislatíve definícia pojmu slobodné povolanie neexistuje a predsa sa s ním bežne stretávame. Slobodné povolania by sme mohli definovať ako regulované povolania. Na […]

čítaj viac . . .

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU

Pripojovací plynovod – prípojka plynu (PP) – zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu. PP je plynárenským zariadením umiestnené pod zemou. Požiadavky na spracovanie dokumentácie – pripojovací plynovod (prípojka plynu) Vo všeobecnosti platí, že […]

čítaj viac . . .

Požiadať o pripojenie objektu na vodu a kanál

Elegantné riešenie, ako si zabezpečiť napojenie objektu na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu) prípadne ostatné technické vybavenie územia je vysloviť požiadavku už pri spracovaní projektu stavebného objektu. Zadanie projektovej dokumentácie pripojenia objektu na inžinierske siete zabezpečí autor projektu.  Autor projektu osloví namiesto vás jednotlivých projektantov prípojok. Títo projektanti si sami zistia možnosti danej lokality. Ušetríte […]

čítaj viac . . .

Dokumentácia pre povolenie stavby

Prečo je plynové zariadenie (plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie) považované za stavbu? Je to z dôvodu, že je postavené stavebnými prácami zo stavebných (určitých)  výrobkov, ktoré sú pevne spojené so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie: – spojenie pevným základom, – […]

čítaj viac . . .

Pripojenie objektu zaviazané zmluvou

Takzvanej odpovedi k žiadosti o pripojenie na plynovod treba venovať pozornosť. S vyjadrením k žiadosti o pripojení objektu k plynovodu vám bol zaslaný návrh „Zmluva o pripojení k distribučnej sieti„. Najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti sa musí dostať podpísaná zmluva k prevádzkovateľovi. Inak návrh Zmluvy o […]

čítaj viac . . .

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod

Pripojenie objektu (RD…) na technické vybavenie územia si môžete uplatniť vyslovením požiadavky pri spracovaní projektu stavebného objektu, alebo sám ako stavebník v prípravnej etape stavby. Stavebník, ktorý sa rozhodne zabezpečiť si požadované stanoviská k pripojeniu objektu svojpomocne, je nútený si osvojiť právne, technické a ekonomické pojmy, ktorých pri pripojení stavebného […]

čítaj viac . . .

Obnova plynovodov a prípojok

V súčasnosti sa pri prípravných projekčných prácach spojených s obnovou (rekonštrukciou) plynovodov a prípojok stretávam s často kladenou otázkou: „My neodoberáme zemný plyn od SPP a.s.! Nezaujíma ma, čo ide robiť, alebo čo pripravuje SPP-distribúcia a.s.! Či? „ „Prečo to SPP-distribúcia a.s. ide robiť ? Môžu to vôbec?“ – alebo vyslovený názor vlastníka nehnuteľnosti: “ Ja nesúhlasím […]

čítaj viac . . .

Projektovanie podľa živnostenského zákona

Projektovanie podľa živnostenského zákona? Áno! A. Podľa zákon č. 455/1991 Zb. –  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je možné projektovať a navrhovať objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo projektovať trhacie práce veľkého rozsahu. Pre výkon tejto činnosti je potrebný preukaz spôsobilosti […]

čítaj viac . . .

Projektovanie s autorizačným osvedčením

Projektovanie s autorizačným osvedčením Projektovanie s autorizačným osvedčením je činnosť a výkon regulovaného povolania. Tento pojem vysvetľuje zákon č. 138/1992 Zb. Fyzická osoba svoje povolania vykonáva: a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie“), b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby […]

čítaj viac . . .

Konštrukčná dokumentácia technických zariadení

Technické zariadenia sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je […]

čítaj viac . . .