Close

Blog

Požiadať o pripojenie objektu na plynovod

Pripojenie objektu (RD…) na technické vybavenie územia si môžete uplatniť vyslovením požiadavky pri spracovaní projektu stavebného objektu, alebo sám ako stavebník v prípravnej etape stavby. Stavebník, ktorý sa rozhodne zabezpečiť si požadované stanoviská k pripojeniu objektu svojpomocne, je nútený si osvojiť právne, technické a ekonomické pojmy, ktorých pri pripojení stavebného […]

čítaj viac . . .

Obnova plynovodov a prípojok

V súčasnosti sa pri prípravných projekčných prácach spojených s obnovou (rekonštrukciou) plynovodov a prípojok stretávam s často kladenou otázkou: „My neodoberáme zemný plyn od SPP a.s.! Nezaujíma ma, čo ide robiť, alebo čo pripravuje SPP-distribúcia a.s.! Či? „ „Prečo to SPP-distribúcia a.s. ide robiť ? Môžu to vôbec?“ – alebo vyslovený názor vlastníka nehnuteľnosti: “ Ja nesúhlasím […]

čítaj viac . . .

Motorové vozidlo v slobodnom povolaní

Ak daňovník s výkonom slobodného povolania využíva v súvislosti s dosahovaním svojich príjmov motorové vozidlo iné ako vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (napr. osobné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, prenajaté alebo vypožičané, nákladné), má možnosť vybrať si z 3 spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky. I. Preukazovanie […]

čítaj viac . . .

Slobodné povolanie a dane

Kde uvádzať príjmy a výdaje osôb v slobodnom povolaní? Osoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného roku, za rok kedy príjmy prijali. (pre aktuálny rok čítaj článok „Informácie k daňovému priznaniu 2015“.) Z portálu Finančnej správy SR boli zaradené príjmy daňovníka s výkonom slobodného povolania […]

čítaj viac . . .

Slobodné povolanie a registračná pokladňa

Od 1. apríla 2015 niektoré osoby v slobodnom povolaní (napr. autorizovaný stavebný inžinier … ) podľa zákona musia používať reg. pokladnicu. Jedným so spôsobov, ako si splniť novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži je Virtuálna registračná pokladnica (VRP). Ako získať VRP? Jedným zo spôsobov je aplikácia. Jej správcom je Finančná správa SR. Jedna […]

čítaj viac . . .

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018

Informácie k daňovému priznaniu 2017-2018 Ministerstvo financií v návrhu novely Daňového poriadku upravilo termín povinných elektronických daňových priznaní pre SZČO. Z pôvodného 1. januára sa tak posunuli na 1. júl 2018. Povinnosť elektronickej komunikácie bude pre právnické osoby od 1. januára 2018. Pre fyzické osoby – podnikateľov je termín povinnej […]

čítaj viac . . .

IBAN A SEPA PLATBY

Od februára 2016 banky akceptujú nový formát čísla účtu IBAN. To znamená, že pre tuzemské aj zahraničné platby je nutné používať už iba čísla účtu vo formáte IBAN. Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje banka, v ktorej je otvorený príslušný účet. IBAN je potrebné uvádzať vo faktúrach, v preddavkových […]

čítaj viac . . .

Projektovanie podľa živnostenského zákona

Projektovanie podľa živnostenského zákona? Áno! A. Podľa zákon č. 455/1991 Zb. –  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je možné projektovať a navrhovať objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo projektovať trhacie práce veľkého rozsahu. Pre výkon tejto činnosti je potrebný preukaz spôsobilosti […]

čítaj viac . . .