AKO REALIZOVAŤ PRELOŽKU HLAVNÉHO UZÁVERU PLYNU

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Preložka_HUP-e1510761732261.png

Hlavný uzáver plynu (HUP) je zariadenie, ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom distribučnej siete a ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku.

Preložka hlavného uzáveru plynu je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. premiestnenie niektorého z prvkov plynárenského zariadenia, alebo zmena trasy.

Rozhodli ste sa na svojej nehnuteľnosti napr. premiestniť starú plechovú skrinku s HUP a regulátorom tlaku plynu (RTP), ktorá sa v minulosti s obľubou umiestňovala na dvor alebo do záhrady? Alebo na vašom pozemku bola vybudovaná plynová prípojka s HUP, ktorá bola určená pre pripojenie vašej nehnuteľnosť s možnosťou pripojenie susedných nehnuteľností a okrem vás sa susedné objekty na skrinku s RTP pripojili? Tieto skrinky s HUP a RTP sa umiestňovali voľne v súkromnej parcele bez prístupu z verejného priestranstva. Premiestnenie “ starej plechovej skrinky s HUP a RTPdo oplotenia si vyžaduje požiadať prevádzkovateľa siete o preložku plynárenského zariadenia (alebo HUP).

Podľa plynárenského slovníka ste sa rozhodli vykonať technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste. Premiestnenie starej plechovej skrinky s HUP a regulátorom tlaku plynu do oplotenia sa považuje za premiestnenie HUP. Ste povinný požiadať u prevádzkovateľa siete o vydanie technických podmienok pre realizáciu technickú zmeny. Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ stanoví technické podmienky  k uvažovanému zámeru stavby. 
Najrýchlejším spôsobom ako požiadať o stanovisko je vypísanie ONLINE formulára “ Žiadosť o technické zmenu pre fyzickú či právnickú osobu „, ktorý je zverejnený na webe SPP-distribúcia a.s. Tlačivo je možné vyzdvihnúť aj na zákazníckych centrách dodávateľa plynu.

Vo vyjadrení k žiadosti vám prevádzkovateľ podľa súčasnej legislatívy určí:
a) podmienky a nevyhnutné veličiny pre úpravu existujúceho plynárenského zariadenia (preložke HUP ), pre zmenu trasy, skráteniu prípojky plynu či jej úpravu)
b) podmienky a nevyhnutné veličiny pre úpravu odberného plynového zariadenia a to aj odberných plynových zariadení susedov,
c)
zašle podklady k uzavretiu „Dohody o preložke HUP

Z vyjadrenia k žiadosti sa dozviete, že regulačnú zostavu (nie starú skrinku) prevádzkovateľ DS požaduje umiestniť na hranici pozemku spolu s HUP do samostatnej skrinky prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). V odôvodnených prípadoch po odsúhlasení SPP – distribúcia, a.s. je možné HUP a regulačnú zostavu umiestniť aj na inom mieste.

Vo vyjadrení k technickej zmene … sa dozviete, že technická zmena si vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné predložiť na schválenie technikovi prevádzkovateľovi DS. Po uzavretí „Dohody o preložke HUP“ nasleduje plnenie dohody.

Oslovíte projektanta, ktorý vypracujem projektovú dokumentáciu preložky plynárenského zariadenia (HUP) a OPZ v súlade s (§ 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.). Dokumentácia pre realizáciu stavby (preložky) musí byť aj v súlade a zmysle zákonov a noriem pre vyhradené technické zariadenie.

Nasleduje ohlásenie alebo požiadanie o povolenie „stavby“ na stavebnom úrade. Stavebný zákon ponecháva v právomoci stavebného úradu (obce), aby posúdil, či ohlásená drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacie práce vyžadujú stavebné povolenie, alebo postačí ich ohlásenie.

Prevádzkovateľ siete alebo nim overená oprávnená montážna organizácia (v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.) a odborne spôsobilá osoba podľa § 7 a § 15 vyhlášky č. 508/2009 Z. z zrealizuje technické zmeny na existujúcom odbernom mieste podľa projektovej dokumentácie. Po ukončení prác revízny technik montážnej organizácie vydá k technickej zmene „Správu o odbornej prehliadke a skúške VTZ plynu, Vystavenie tohto dokladu je sprevádzané aj vydaním platného „Zápisu o tlakovej skúške“.

A na záver podľa „Dohody o preložke HUP“ odovzdáte kompletnú dokumentáciu „preložky„. Náklady súvisiace s preložkou ste povinný uhradiť vy resp. ten, kto potrebu preložky vyvolal.

Nasleduje ohlásenie ukončenia technickej zmene na stavebnom úrade, ak stavebný úrad usúdil, že stavebná úprava si vyžadovala stavebné povolenie.

Návrat hore
Scroll to Top