AKO PRIPOJIŤ NEHNUTEĽNOSŤ DO DISTRIBUČNEJ SIETE – PLYN

Pripojene stavebného objektu do distribučnej siete plynu je vždy zrealizované plynárenským a odberným plynovým zariadením. Pred zahájením akýchkoľvek krokov v tejto oblasti je dôležité poznať základné pojmy v plynárenstve.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a stavebníkom sa riadia zákonom Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom o energetike č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho vykonávacími predpismi, zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a súvisiacimi vykonávacími predpismi, platnými cenníkmi za výkon regulovaných činností, ktoré vydáva Rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými normami a ostatnými súvisiacimi predpismi.

ZÁKLADNÉ POJMY V PLYNÁRENSTVE

paragraf

Plynárenské zariadenie (ďalej PZ) je zariadenie, ktoré môže prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej už len PDS) ako vlastník, alebo ako nájomca. Užívateľský vzťah medzi PDS a stavebníkom, ktorý zabezpečil výstavbu PZ je riešený na základe nájomnej (vzor tu), kúpnej (vzor tu), alebo darovacej zmluvy (vzor tu).

Fyzické osoby, ktoré pripájajú do distribučnej siete plynu rodinný dom, chatu …uzatvárajú s PDS zmluvu o pripojení k distribučnej sieti (kategória domácnosť – vzor tu).


Plynové (odberné) zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je meracie zariadenie odberu plynu (plynomer). Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. vlastník nehnuteľnosti. Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.

dom 1

pngdom

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti.

Aby tento vzťah bol jasný od prvotných krokov plynofikácie nehnuteľnosti, stavebník:


 1. POŽIADA PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SIETE PLYNU O PRIPOJENIE OBJEKTU
  • Nehnuteľnosťou sa rozumie objekt na bývanie. Ide o plynofikáciu novej, alebo existujúcej nehnuteľnosti, v ktorej nebolo v minulosti zriadené odberné miesto. (v minulosti nebolo namontované meradlo zemného plynu a v nehnuteľnosti sa v minulosti neodoberal zemný plyn. K žiadosti o pripojenie sa predkladajú prílohy, ktoré je potrebné pripraviť vopred.
  • Prílohy nemusia byť úradne overené, postačujú údaje z verejne dostupných zdrojov napr. z internetu.
  • Na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do distribučnej siete sa podieľa odberateľ plynu.
   • Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti k žiadosti prikladáte:
    • kópiu listu vlastníctva alebo iného dokladu, ktorým preukážete vzťah k nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, návrh na  vklad do katastra nehnuteľností s prezenčnou pečiatkou príslušnej správy katastra a pod.),
    • kópiu katastrálnej mapy.
   • Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti k žiadosti prikladáte:
  • Na výpočet predpokladaného množstva odberu zemného plynu je možné použiť kalkulátor spotreby zemného plynu, ktorý sa nachádza na webovej stránke spoločnosti.
  • Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. je možné predložiť nasledovnými spôsobmi:

 1. KONTAKTUJE PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SIETE

 1. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
AK ŽIADATEĽ PORUŠÍ PRAVIDLÁ PROCESU PRIPÁJANIA HROZIA MU TIETO NÁSLEDKY:
 • Nezaplatí poplatok
  • Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. sa nebude jeho žiadosťou ďalej zaoberať. Táto skutočnosť mu bude  oznámená listom alebo e-mailom.
 • Nevráti podpísanú zmluvu v stanovenej lehote
  • Návrh zmluvy zanikne a v prípade záujmu žiadateľa o pripojenie bude potrebné podať novú žiadosť a uhradiť poplatok. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. vráti žiadateľovi iba časť zaplateného poplatku.
 • Nepodá žiadosť o montáž meradla v čase platnosti zmluvy
  • Zmluva uplynutím doby jej platnosti zanikne a v prípade záujmu žiadateľa o pripojenie bude potrebné podať novú žiadosť a uhradiť poplatok. Na základe žiadosti žiadateľa spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. vráti žiadateľovi iba časť zaplateného poplatku. Platnosť zmluvy je možné predĺžiť dodatkom o 12 mesiacov.

Návrat hore
Scroll to Top