ZÁSOBNÍK NA PLYN PRE OBJEKTY

NADZEMNÉ ZÁSOBNÍKY

Pre prevod medzi mernými jednotkami platí u propánu nasledujúci vzťah:
1 liter = 0,508 kg = 0,275 m3

PODZEMNÉ NÁDRŽE

Štandardné veľkosti  zásobníkov: 1,2 t (2700 l), 2,1 t (4850 l), 4,0 t (9000 l), 5,6 t (13 000 l), 7,5 t (17000 l)

PLYNOVÝ ZÁSOBNÍK V PRIEMYSLE

Objem zásobníkov a ich počet sa stanovuje na základe celkového výkonu technológie alebo spotrebiča. 
Samotné zásobníky sa vyrábajú vo veľkostiach od 2,7 m3 – 100 m3. Pri výbere miesta pre umiestnenie zásobníka treba počítať s ochranným pásmom.

Vlastnosti LPG

LPG je zmes alifatických uhľovodíkov pod vlastným tlakom pár. Hlavnými komponentmi sú propán a bután. Tento skvapalnený plyn je bezfarebný a vďaka aromatizácii špeciálnym zápachom má ostrý, nepríjemný zápach. Teplota varu skvapalneného plynu závisí od podielu zložiek produktu: od -42 ° C (propán) od -0,5 ° C (bután). Dolný limit výbušnosti začína od 1,8% objemu, horný sa rovná 10% objemu vo vzduchu. Plyn je ťažší ako vzduch, ak sa uvoľnení, zhromažďuje sa blízko zeme. Zdržiavanie sa vo vysokej koncentrácii plynových výparov môže spôsobiť nevoľnosť, bolesti hlavy a závrat. Propán bután sa pri menej ako 5 stupňoch prestáva odparovať a zostáva v PB fľaši skvapalnený. Možno sa vám stalo, že vo fľaši je stále kvapalina, ktorá ale nehorí ani nesplyňuje. V jesenných a zimných mesiacoch je vhodné používať čistý propán. Čistý propán sa odparuje až do teploty -42 stupňov a preto sa skvele hodí aj do miest, kde klesá teplota nízko.

Pri umiestňovaní zásobníkov musia byť dodržiavané bezpečnostné a ochranné pásma. Základným pravidlom je, že v ochrannom pásme sa nesmú nachádzať:

  1. žiadne zápalné zdroje, žiadne horľavé látky a žiadne zariadenie, ktoré nepatria k zariadeniu zásobníka
  2. žiadené okná, devre, otvora do pivníc a suterénov, vetracie šiachty, kanalizačné vpuste, jami a priehlbeniny
KRITÉRIA PRE UMIESTNENIE ZÁSOBNÍKOV DO 5 m3

Zásobníky musia byť vzdialené od stavieb, zariadení a otvorov do priestorov pod úrovňou terénu najmenej 5 m. Táto vzdialnosť môže byť môže byť skrátená až na:

  • 1 m od budov, na ktorej je stena najbližie k zásobníku z nehorľavého materiálu, bez otvorov v stene nad zásobníkom a v páse ohraničenom výškou zásobníka do vzdialenosti 5 m od povrchu zásobníka.
  • 2 m, ak sú urobené opatrenia proti prieniku plynu do priestorov pod úrovňou terénu.
  • o skrátení ochranného pásma rozhoduje projektant
  • nadzemné zásobníky umiestnené vedľa seba musia byť 1 m vzdialené od seba, podzemné min. 50 cm
BEZPEČNOSTNÉ A OCHRANNÉ PÁSMA ZÁSOBNÍKA

Zásobníky sa musia inštalovať tak, aby bolo zaistené dobré vetranie ochranného priestoru. Rovnako je nutné dodržať ochranný priestor, ktorý nesnie zasahovať na susedné pozemky a na plochy verejnej dopravy. Inštalácia musí zabezpečiť ľahký príjazd a odjazd autocisterien. 

BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO ZÁSOBNÍKOV
OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÉHO ZÁSOBNÍKA
OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÉHO ZÁSOBNÍKA
Ochranné pásmo ležatého nadzemného zásovníka
Ochranné pásmo podzemného zásovníka