ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII ROZŠÍRENIA DS PLYNOVODU

Projektová dokumentácia stavby „ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV“ (ďalej už len RDS) je jednou so stavieb „ROZŠÍRENIA PLYNOVODU A PRIPOJOVACÝH PLYNOVODOV pre výstavbu rodinných domov. Dokumentácia je vypracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa DS predpokladaného umiestnenia rodinných domov v zmysle územného rozhodnutia, pre uzavretie dohody o rozšírení DS, ale aj pre účely vydania stavebného povolenia a následnú realizáciu stavby. 

ROZŠÍRENIE DS PLYNOVODU A PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

ROZŠÍRENIE DS PLYNOVODU A PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

HLAVNÁ STAVBA: ROZŠÍRENIE SIETÍ PRE VÝSTAVBU IBV
KLASIFIKÁCIA STAVBY: MIESTNE PLYNOVODY
TYP STAVBY: INŽINIERSKÁ STAVBA
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

OPBP.01 SITUÁCIA PRED UMIESTNENÍM STAVEBNÝCH OBJEKTOV OPBP.02 SITUÁCIA – UMIESTNENIE UVAŽOVANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV OPBP.03 SITUÁCIA - UMIESTNENIE OCHRANNÉHO ZARIADENIA (BETÓNOVÉ PANELY) OPBP.04 ULOŽENIE PANELOV NAD POTRUBÍM DN 100 POZDĹŽNY REZ, PÔDORYS OZNAČENIE ZAČIATKU A KONCA ULOŽENIA OCHRANNÉHO ZARIADENIA PZ OPBP.05 CELKOVÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA OCHRANNÉHO ZARIADENIA

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA  – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
D. VÝKAZ VÝMER  – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
E. ROZPOČET – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
F. FINAČNÉ ČLENENIE STAVBY – PLYNOVODY A PRÍPOJKY
G. DOKLADOVÁ ČASŤ
–  PLYNOVODY A PRÍPOJKY
– Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii och. zariadenia

ROZPOČET DS + PP

VÝKAZ A VÝMER (DS + PP)

VYJADRENIE K PD

Pre získanie dokladovej časti pre rozšírenie distribučného plynovodu stavebník predkladá prevádzkovateľovi DS „Žiadosť o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (domácnosti, maloodber, strední a veľkí podnikatelia, obytné zóny, priemyselné parky)

Scroll to Top