ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE VÝROBNÝCH HÁL

Prvá ukážka projektovej dokumentácie je plynofikácia výrobnej haly – vykurovania haly. Druhá ukážka projektovej dokumentácie je odberné plynové zariadenie technologického zariadenie na tepelné spracovanie kovov.  Projektové dokumentácie sú z prevažnej miere vypracovaná v troch stavebných objektoch.

VYKUROVANIE VÝROBNEJ HALY

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)

HLAVNÁ STAVBA: VÝROBNÁ HALA
TYP STAVBY: PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

SO 02 - PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PP)

OBSAH: TECHNICKÁ SPRÁVA , VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA, VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – PRIPOJOVACÍ PLYNVOD (PRÍPOJKA)
  – PP.01 SITUÁCIA, OCHRANNÉ PÁSMO PP
  – PP.02 PRIEČNÝ REZ ULOŽENIA PLAST. POTRUBIA Z PE 100 RC
  – PP.03 PÔDORYS A REZ MONTÁŽNEJ JAMY PRE PREPOJ POTRUBIA
  – PP.04 IZONOMETRIA, DETAIL DRZ
 3. VÝKAZ VÝMER  – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
 4. ROZPOČET – PRIPOJOVACÍ PYNOVOD
 5. DOKLADOVÁ ČASŤ – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
  – Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii PP

MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE - SÚČASŤ ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA

HLAVNÁ STAVBA: VÝROBNÁ HALA
TYP STAVBY: PLYNOVÉ A PLYNÁRENSKE ZARIADENIE
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

SO 03 - MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE

OBSAH - ČASŤ PLYN: TECHNICKÁ SPRÁVA, VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA, VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET OBSAH - ČASŤ ELEKTRO: TECHNICKÁ SPRÁVA, VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA,

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE (SÚČASŤ OPZ)
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE
  – OPZ.05 
  – OPZ.06
  – OPZ.07 
  – OPZ.08 
  – OPZ.09 
  – OPZ.10 – 
 3. VÝKAZ VÝMER  – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE
 4. ROZPOČET – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE
 5. DOKLADOVÁ ČASŤ – MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE
  – Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii MaRZ

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE - VONKAJŠÍ A VNÚTORNÝ ROZVOD PLYNU

HLAVNÁ STAVBA: VÝROBNÁ HALA
TYP STAVBY: ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

SO 04 - VONKAJŠÍ A VNÚTORNÝ ROZVOD PLYNU

OBSAH - ČASŤ PLYN: TECHNICKÁ SPRÁVA, VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA, VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET OBSAH - ČASŤ ELEKTRO: TECHNICKÁ SPRÁVA, VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA,

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
  – OPZ.01 
  – OPZ.02 
  – OPZ.03 
  – OPZ.04 
 3. VÝKAZ VÝMER  – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
 4. ROZPOČET – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE