ARCHÍV PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCII PLYNOFIKÁCIE RODINNÝCH DOMOV

Ukážka projektových dokumentácii plynofikácie rodinných dom. Projektová dokumentácia je z prevažnej miere vypracovaná v dvoch stavebných objektoch.

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)

HLAVNÁ STAVBA: RODINNÝ DOM
TYP STAVBY: PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIE
DRUH STAVBY: DROBNÁ STAVBA
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

SO 03 - PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PP)

OBSAH: TECHNICKÁ SPRÁVA , VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA, VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD (PRÍPOJKA PLYNU)
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – PRIPOJOVACÍ PLYNVOD (PRÍPOJKA)
  – PP.01 SITUÁCIA, OCHRANNÉ PÁSMO PP
  – PP.02 PRIEČNÝ REZ ULOŽENIA PLAST. POTRUBIA Z PE 100 RC
  – PP.03 PÔDORYS A REZ MONTÁŽNEJ JAMY PRE PREPOJ POTRUBIA
  – PP.04 IZONOMETRIA, DETAIL DRZ
 3. VÝKAZ VÝMER  – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
 4. ROZPOČET – PRIPOJOVACÍ PYNOVOD
 5. DOKLADOVÁ ČASŤ – PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
  Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. k projektovej dokumentácii PP

ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

HLAVNÁ STAVBA: RODINNÝ DOM
TYP STAVBY: PLYNOVÉ ZARIADENIE RD
DRUH STAVBY: STAVBA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
STUPEŇ VYPRACOVANIA  PD: PRE REALIZÁCIU A POVOLENIE STAVBY (KD)

SO 04 - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE

OBSAH: TECHNICKÁ SPRÁVA, VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA, VÝKAZ VÝMER, ROZPOČET

OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. TECHNICKÁ SPRÁVA – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
 2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
  – OPZ.05 SITUÁCIA
  – OPZ.06 NAJMENŠIE DOVOLENÉ  VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH SIETÍ
  – OPZ.07 DETAIL DRZ
  – OPZ.08 PÔDORYS PRÍZEMIA, DETAIL „L“
  – OPZ.09 REZ – KOMÍN, DETAIL „B“ DETAIL „C“, POHĽAD JUHOZÁPADNÝ
  – OPZ.10 – IZONOMETRIA, POHĽAD SEVERPZÁPADNÝ
 3. VÝKAZ VÝMER  – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
 4. ROZPOČET – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE