UMIESTNENIE DOMOVÝCH REGULAČNÝCH ZOSTÁV

Požiadavky na umiestnenie DRZ

Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom. Preto jeho umiestnenie je v nadzemnej skrinke, vo výklenku murovaného oplotenia, či v zemnom module. Tvar a rozmery skrine musia spĺňať podmienky na jej osadenie, umiestnenie, montáž a údržbu technologického zariadenia domovej regulačnej zostavy a plynomera, ako aj na dopojenie vstupného a výstupného potrubia. Rozmery skrinky sú výrobcom minimalizované a esteticky upravované.

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ)

Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (podľa Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva. „DRZ“ je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zariadenie typu Bg. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na DRZ odborné prehliadky a odborné skúšky.

DRZ v rodinných domoch je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zariadenie typu Bg.). Pre tieto zariadenia sa doporučuje vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky každý 3-tí rok prehliadka a každý 6-ty rok skúška. Pri kontrole a údržbe z verejne prístupných priestorov sa „bezproblémovo“ odhaľujú možné nebezpečia, ktoré môžu hroziť pri prevádzkovaní technických zariadení plynu.

PS: Odpočet plynomera sa robí 1x ročne. „Výmena po dobe ciachu plynomera“ sa vykonáva raz za 10 rokov. Pri všetkých pracovných činnostiach musí dôjsť k otvoreniu dvierok skrinky, preto je potrebné otváranie dvierok do verejného priestranstva.

KONŠTRUKCIA NADZEMNEJ SKRINKY MUSÍ UMOŽŇOVAŤ:

  • rýchly a bezpečný prístup k hlavnému uzáveru plynu. Súčasne musí umožňovať pevné a demontovateľné pripojenie uzáverov, regulátora, resp. technológie regulačnej zostavy, plynomera, vstupného a výstupného potrubia bez namáhania a pnutia.
  • umiestnenie a nasmerovanie meradla tak, aby bolo možné bez ťažkostí a bez použitia akýchkoľvek pomôcok odčítať číselník. Meradlá s číselníkom sa musia umiestniť tak, aby bol číselník čitateľný a jeho výška nad úrovňou terénu bola väčšia ako 0,5 ma menšia ako 1,8 m. Skrinka musí byť vybavená dvierkami, ktoré musia mať vhodné uzatváracie zariadenie bez nutnosti údržby počas celej životnosti, napr. trojhranný kľúč, kľúč typu D, plochý kľúč a podobne.
  • Skriňa s regulačnou zostavou s projektovaným výkonom väčším ako 10 m3/h (bez pripojeného odfukového potrubia) musí byť vo vertikálnom smere vzdialená min. 1 m a v horizontálnom smere najmenej 0,5 m od otvárateľných okien, dverí, otvorov a prestupov do budovy.

KONŠTRUKCIA PODZEMNEJ (ZEMNEJ) ZOSTAVY – ZEMNÝ MODUL

Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších. Modul pozostáva z puzdra s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči korózii. Do skrine je namontovaná regulačná súprava, ktorá obsahuje prívodnú rúrku, filter alebo filtračné sito a regulátor tlaku plynu. Modulový priestor je uzavretý vekom, ktoré zabraňuje prenikaniu povrchovej vody a je navrhnuté tak, aby vypúšťalo kondenzát do podložia. Súčasťou pozemného modulu je liatinový poklop s nosnosťou 25 ton. Výroba zemných moduloch je v rôznych konfiguráciách (napr. do 25 m3/hod, 40 m3/hod, … ) s výstupným tlakom štandard 20 mbar.

Scroll to Top
Scroll to Top