NADZEMNÁ DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA

Vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom, na ktorý sa DRZ pripája rozdeľujeme DRZ na:

  1. DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku zemného plynu pre viac odberných miest).
  2. DRZ NTL: HUP a plynomer (bez regulátora tlaku plynu – technologické zariadenie pripájané na NTL plynovod a slúži na meranie spotreby zemného plynu zvyčajne na jedno odberné miesto.)

Technologické zariadenie bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Každá DRZ musí mať nezmazateľný výrobný štítok. Výrobný štítok môže byť umiestnený na ráme zostavy alebo vnútri skrine.

  • Skriňa musí byť vyhotovená zo syntetických plastov, chemicky stabilizovaných, modifikovaných pre exteriérové použitie buď chemickými stabilizátormi, alebo vytvorením kompozitu s použitím minerálnych alebo kovových zložiek. Skriňa nesmie byť vyhotovená s nestabilizovaných materiálov (klasické postupy laminovania živíc). Materiály, z ktorých je skrinka vyrobená, musia mať životnosť minimálne tridsať rokov. Skriňa musí byť v zmysle STN EN13501-1 zaradená minimálne do triedy reakcie na oheň – „D“. Skrinka nesmie pri bežných klimatických podmienkach meniť tvar, povrchovú stálosť a vzhľad. Skrinka musí spĺňať požiadavky na odolnosť proti kyselinám a alkáliám (chemická odolnosť), UV žiareniu (odolnosť proti slnečnej erózií a atmosférickej oxidácii) a mechanickému poškodeniu. Skrinka musí byť odolná proti bežnému poškodeniu a rastu mikróbov na povrchu. V odôvodnených prípadoch môže byť na výrobu skrine použitý aj iný materiál, napr. ušľachtilá oceľ.
  • Ak je skrinka pre plynomer (prípadne dvierka výklenku) umiestnená v chránenej únikovej ceste (schodisko, chodba), musí byť tesná a musí byť zabezpečené jej odvetranie do vonkajšieho priestoru.
    Skrinka, výklenok nesmú zasahovať do únikovej cesty.
  • V prípade, že sa na odbernom mieste nenachádza meradlo s prepočítavačom, je potrebné postupovať podľa vnútorných predpisov prevádzkovateľa distribučnej siete. Prístroje a zariadenia, ktoré tvoria súčasť meracej zostavy (tlakomer, teplomer) a ich údaje slúžia na prepočet objemového množstva plynu, musia mať viditeľné označenie prevádzkovateľa distribučnej siete (napr. štítok).
Scroll to Top
Scroll to Top