DOMOVÁ REGULAČNÁ A MERACIA ZOSTAVA (DRZ)

Domové regulačné a meracie zostavy rozdeľujeme vzhľadom na vybavenie územia  distribučným plynovodom na:

  1. DRZ STL: HUP + regulátor tlaku plynu (technologické zariadenie sa pripája na STL plynovod a slúži na dodávku plynu pre viac odberných miest),
  2. DRZ STL: HUP, regulátor tlaku plynu a plynomer (technologické zariadenie s plynomerom sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre jedno odberné miesto (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva meradlom, ktoré je súčasťou technologického zariadenia. Existuje aj variant DRZ aj pre II. odberateľov.

Technologické zariadenie s meraním množstva plynu bez ohľadu na potrubný systém, na ktorý je pripojené a vybavenie môžu byť prispôsobené na pripojenie jedného alebo viacerých plynomerov. Pri zostave s viacerými plynomermi treba umiestniť uzáver zvlášť pred a za každý plynomer. Spôsob umiestnenia plynomerov v zostave (vedľa seba alebo nad sebou) určí projektant vzhľadom na miestne podmienky a v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa siete. Každá DRZ musí mať nezmazateľný výrobný štítok. Výrobný štítok môže byť umiestnený na ráme zostavy alebo vnútri skrine.

  • Skriňa musí byť vyhotovená zo syntetických plastov, chemicky stabilizovaných, modifikovaných pre exteriérové použitie buď chemickými stabilizátormi, alebo vytvorením kompozitu s použitím minerálnych alebo kovových zložiek. Skriňa nesmie byť vyhotovená s nestabilizovaných materiálov (klasické postupy laminovania živíc). Materiály, z ktorých je skrinka vyrobená, musia mať životnosť minimálne tridsať rokov. Skriňa musí byť v zmysle STN EN13501-1 zaradená minimálne do triedy reakcie na oheň – „D“. Skrinka nesmie pri bežných klimatických podmienkach meniť tvar, povrchovú stálosť a vzhľad. Skrinka musí spĺňať požiadavky na odolnosť proti kyselinám a alkáliám (chemická odolnosť), UV žiareniu (odolnosť proti slnečnej erózií a atmosférickej oxidácii) a mechanickému poškodeniu. Skrinka musí byť odolná proti bežnému poškodeniu a rastu mikróbov na povrchu. V odôvodnených prípadoch môže byť na výrobu skrine použitý aj iný materiál, napr. ušľachtilá oceľ.
  • Ak je skrinka pre plynomer (prípadne dvierka výklenku) umiestnená v chránenej únikovej ceste (schodisko, chodba), musí byť tesná a musí byť zabezpečené jej odvetranie do vonkajšieho priestoru.
    Skrinka, výklenok nesmú zasahovať do únikovej cesty.
  • V prípade, že sa na odbernom mieste nenachádza meradlo s prepočítavačom, je potrebné postupovať podľa vnútorných predpisov prevádzkovateľa distribučnej siete. Prístroje a zariadenia, ktoré tvoria súčasť meracej zostavy (tlakomer, teplomer) a ich údaje slúžia na prepočet objemového množstva plynu, musia mať viditeľné označenie prevádzkovateľa distribučnej siete (napr. štítok).
Scroll to Top
Scroll to Top