DOMOVÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY – UMIESTNENIE

Prístupnosť k technologickému zariadeniu (DRZ)


Prevádzkovateľ pripojovacieho plynovodu (viď. článok Zmluva o pripojení) si vyžaduje zabezpečiť prístup k technologickému zariadeniu DRZ na kontrolu, výmenu a ich údržbu , ako aj na odpočet plynu z plynomera. Prístup k technologickému zariadeniu DRZ STL má byť zabezpečený z verejného priestranstva.„DRZ“ – technologické plynové zariadenie je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. zariadenie typu Bg.

Pozostáva z:
HUP – hlavný uzáver plynu, RTP– regulátor tlaku plynu, PS – plynomer (alebo premiestnenie meradla vo vlastníctve prevádzkovateľa), DU – domový uzáver, Kontrolný vývod na strane STL – pre kontrolu správnej funkcie RTP, Kontrolný vývod na strane NTL – za plynomerom, Prepojovacie CATS rozvody, Oceľový alebo plastový domový rozvod.

Prevádzkovateľ a je povinný vykonávať na DRZ odborné prehliadky a odborné skúšky.

U rodinných domoch podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. DRZ prevažujú zariadenia typu Bg.) t.j. súčasť prípojky plynu s výkonom odberného plynového zariadia do 25 m3/hod. Pre tieto zariadenia sa vykonávajú odborné prehliadky a odborné skúšky každý 3-tí rok prehliadka a každý 6-ty rok skúška.

Pri kontrole a údržbe z verejne prístupných priestorov sa „bezproblémovo“ odhaľujú možné nebezpečia, ktoré môžu hroziť pri prevádzkovaní technických zariadení plynu. Už len pre doplnenie – odpočet plynomera sa robí 1x ročne a jeho „výmena po dobe ciachu“ sa vykonáva raz za 10 rokov. Pri všetkých pracovných činnostiach musí dôjsť k otvoreniu dvierok skrinky, preto je potrebné otváranie dvierok do verejného priestranstva.

Požiadavky na umiestnenie DRZ

Technologické zariadenie domovej regulačnej zostavy sa musí chrániť proti nepriaznivým vonkajším vplyvom umiestnením technológie DRZ do skrine alebo do výklenku.

Tvar a rozmer skrine musia spĺňať podmienky na jej osadenie, umiestnenie, montáž a údržbu technologického zariadenia domovej regulačnej zostavy a plynomera, ako aj na dopojenie vstupného a výstupného potrubia. Rozmery skrinky sa odporúča minimalizovať. Konštrukcia skrinky musí umožniť rýchly a bezpečný prístup k hlavnému uzáveru plynu. Súčasne musí umožňovať pevné a demontovateľné pripojenie uzáverov, regulátora, resp. technológie regulačnej zostavy, plynomera, vstupného a výstupného potrubia bez namáhania a pnutia. Konštrukcia skrinky musí umožňovať umiestnenie a nasmerovanie meradla tak, aby bolo možné bez ťažkostí a bez použitia akýchkoľvek pomôcok odčítať číselník. 

Meradlá s číselníkom sa musia umiestniť tak, aby bol číselník čitateľný a jeho výška nad úrovňou terénu bola väčšia ako 0,5 ma menšia ako 1,8 m.

Skrinka musí byť vybavená dvierkami, ktoré musia mať vhodné uzatváracie zariadenie bez nutnosti údržby počas celej životnosti, napr. trojhranný kľúč, kľúč typu D, plochý kľúč a podobne.Skriňa s regulačnou zostavou s projektovaným výkonom väčším ako 10 m3/h (bez pripojeného odfukového potrubia) musí byť vo vertikálnom smere vzdialená min. 1 m a v horizontálnom smere najmenej 0,5 m od otvárateľných okien, dverí, otvorov a prestupov do budovy.

Scroll to Top
Scroll to Top