REGULAČNÁ STANICA POD ÚROVŇOU TERÉNU

Tieto technologické zariadenia tvoria najnovšiu skupinu regulačných staníc. Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu sa uplatňujú najmä v tých oblastiach, kde miestne podmienky neumožňujú vybudovať klasickú regulačnú stanicu plynu. Napr. podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších.

Podzemná regulačná stanica (ďalej len „PoRS“) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických zariadení automaticky reguluje vstupný pretlak na nižší výstupný pretlak plynu v súlade s vopred nastavenými hodnotami. Regulačná stanica sa začína hlavným uzáverom plynu pred regulačnou stanicou a končí 1,0 m za obvodovou konštrukciou stavebnej časti.  

Zásady projektovania, konštrukcie, výstavby, skúšok, prevádzky a údržby pre novobudované a rekonštruované podzemné regulačné stanice s  prietokom nad 200 m3/h určených na reguláciu tlaku plynu určuje TPP 605 01. Podmienky sa určujú podľa prevádzkových pretlakoch na vstupnej strane. Rozoznávame:

1) I. skupina – vstupný prevádzkový tlak od 0,005 MPa až 0,5 MPa vrátane
2) II. skupina – nad 0,5 MPa do 1,6 MPa vrátane
3) III. skupina – vstupný prevádzkový tlak nad 1,6 MPa do 10,0 MPa vrátane

Pre PoRS platí ochranné a bezpečnostné pásmo podľa zákona č. 251/2012 Z.z. Protipožiarna bezpečnosť PoRS sa rieši podľa osobitného predpisu a podľa TPP 605 01. PoRS je miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Scroll to Top
Scroll to Top