PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – PRÍPOJKA PLYNU (dokumentácia)

Pripojovací plynovod – prípojka plynu (PP) – zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu. PP je plynárenským zariadením umiestnené pod zemou.

Požiadavky na spracovanie dokumentácie – pripojovací plynovod (prípojka plynu)

Vo všeobecnosti platí, že prípojky majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Aj pripojovací plynovod (PP) je doplnkovou stavbou pre odberné plynové zariadenie hlavnej stavby (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu).

A. Pre účely stavebného zákona č. 50/1976 Z.z je potrebné dokumentáciu prípojok (drobnej stavby) vypracovať minimálne ako jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb. Dokumentácia obsahuje jednoduchým technickým opis. Súčasťou tejto dokumentácie môže byť aj dokladová časť (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy). Okrem “jednoduchej dokumentácie” (pre účely stavebného povolenia) je projektant povinný zapracovať do projektovej dokumentácie požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete (DS).

B. Dokumentácia pripojovacieho plynovodu musí spĺňať aj minimálne požiadavky konštrukčnej dokumentácie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.., ako aj požiadavky na obsah a rozsah uvedený v “ZMLUVE O PRIPOJENÍ do distribučnej siete”, ktorú stavebník (jej budúci vlastník) uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej siete. Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie prevádzkovateľa pripojovacieho plynovodu korešpondujú s minimálnymi požiadavkami konštrukčnej dokumentácie viď. článok.

Požiadavka prevádzkovateľa pripojovacieho plynovodu prenesená na projektantka stavebníka je vypracovanie “projektu prípojky” spravidla ako samostatný stavebný objekt. Dokumentácia je spracovaná vždy v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS). Musí obsahovať najmä [su_tooltip position=”north” title=”Parametre plynu” content=”– hustota plynu = 0,74 kg/m3 – výpočtová teplota = 6 °C; – zloženie plynu (určí PDS). – teplota = 15 °C; – tlak = 101,325 kPa; – relatívna vlhkosť = 0″]technické parametre[/su_tooltip], návrh prepojovacích prác, klasifikáciu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., dokumentáciu obmedzenia dopravy, stanovuje nakladanie s odpadmi, vyhodnotenie neodstrániteľných rizík, nebezpečných prác a ohrození, skúšky plynovodu … V dokumentácii plynárenského zariadenia musia byť podľa zákonom č. 251/2012 Z.z. vymedzené [su_tooltip position=”north” title=”Ochranné pásmo” content=”Ochranné pásmo sa zriaďuje na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa.”]ochranné[/su_tooltip] a [su_tooltip position=”north” title=”Bezpečnostné pásmo ” content=”Bezpečnostné pásmo sa zriaďuje na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, a) ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe b) a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, c) lokalizovaných v súvislej zástavbe bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.”]bezpečnostné[/su_tooltip] pásmo. Dokumentáciu plynárenského zariadenia stavebník predkladá na kontrolu budúcemu prevádzkovateľovi PZ. (vyjadrenie budúceho prevádzkovateľa k PD). Po kontrole sa projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) predkladá k stavebnému konaniu.

Ostatné povinnosti stavebníkov

a) stavebník je povinný podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z, na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods.1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods.1 ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory,
b) stavebník má udelenú výnimku, ak realizuje stavbu podľa stavebného zákona v bytoch a rodinných domoch v osobnom vlastníctve.

Druh a obsah projektovej dokumentácie podľa účelu použitia dokumentácie je uvedený v  článku „Druhy projektovej dokumentácie„. Obsah projektovej dokumentácie a čiastočne mení účelom navrhovanej stavby. Viac sa dozviete na stránke DOKUMENTÁCIE.

Odporúčaný obsah a rozsah realizačného projektu “RDS” pre časť stavby – prípojka plynu

Projekt podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 má tieto časti :
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie
C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)
D. Koordinačný výkres stavby
E. Dokumentácia stavebných objektov (pripojovací plynovod)
F. Projekt organizácie výstavby
G. Dokumentácia prevádzkových súborov
H. Celkové náklady stavby
I. Doklady

Časti A, B, C a F sa vypracovávajú iba vtedy, ak nebol vypracovaný samostatne projekt pre stavebné povolenie t.j. ak sa použije realizačný projekt aj na účel stavebného konania.

Poznámka: Súčasťou realizačného projektu stavby nie je výkresová a iná dokumentácia (ďalej len „dodávateľská dokumentácia“), ktorú zabezpečujú zhotovitelia v rámci svojej výrobnej prípravy.