ULIČNÉ REGULAČNÉ ZOSTAVY S TLAKOM DO 400 kPa

Uličné regulačné zostavy sú technologické zariadenia určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s projektovaným výkonom nad 25 m3.h-1 (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.). Pripájajú sa na STL plynovod a slúžia na dodávku plynu pre bytové domy. Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva osobitne pre každé odberné miesto (OPZ). Technologické zariadenie merania pretečeného množstva plynu, ktoré treba umiestniť pred každé odberné miesto (OPZ) je riešené ako DRZ NTL.

Technologické zariadenie môže byť riešené ako jednoradové alebo viacradovéUličné regulačné zostavy sa odporúča vyhotoviť ako dvojradové. Každý rad treba dimenzovať na maximálny projektovaný výkon.

Projektovať regulačné zostavy môžu fyzické a právnické osoby, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé 3). Výrobu, nastavenie, prevádzkovanie a opravy technologického zariadenia, odborné prehliadky a odborné skúšky regulačnej zostavy môžu vykonávať fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného predpisu 4),5).

Jednoradová regulačná zostava

Jednoradové regulačné zostavy spravidla navrhujem ako objektové regulačné zostavy. Dvojradové vyhotovenie navrhujem  hlavne tam, kde by výpadok dodávky plynu by mohol spôsobiť hospodárske škody (napr. objekt s nepretržitou prevádzkou) alebo ohroziť zdravie občanov (napr. nemocnica). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva meradlom, ktoré je buď súčasťou technologického zariadenia (RZ) alebo (pri starších plynofikáciách objektov) je v samostatnej miestnosti (v plynomerni).


Príklad jednoduchej, jednoradovej, jednostupňovej regulačnej zostavy s meradlom umiestneným v plynomerni. Takto sa plynofikovali stavebné objekty v 70-90 rokoch. Na obrázku je znázornený jestvujúci stav.

Ak je súčasťou technologického zariadenia aj plynomer, montážny rám musí byť prispôsobený na jeho pripojenie podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete. Závitové spoje možno použiť iba do dimenzie DN 50. Ich utesnenie treba zabezpečiť pomocou vhodných tesniacich materiálov na báze teflonu.


Dvojradová regulačná zostava

Regulačná zostava, v ktorej komponenty na reguláciu a istenie tlaku sú inštalované v dvoch súbežných radoch. Pozostáva z dvojstupňových regulátorov, ktoré znižuje (reguluje) vstupný tlak na výstupný v dvoch stupňoch regulácie. Dva stupne sú integrované do jedného telesa regulátora, druhý stupeň sa posudzuje ako súčasť regulátora.

Legenda
 1. Medziprírubová klapka DN50 PN16 
 2. Tlakomer 0-600kPa 
 3. Filter DN50 
 4. Regulátor REGAL3 VSX2 
 5. Tlakomer 0-6kPa 
 6. Kontrolný uzáver DN15 so zátkou
 7. Impulzné potrubie regulátora
 8. Impulzné potrubie bezp. rýchlouzávera
 9. Medziprírubová klapka DN80 PN16
 10. Poistný ventil V/60
 11. Medziprírubová klapka DN100 PN16

Pripojenie technologického zariadenia RZ a DRZ na plynovodnú prípojku sa vykoná v súlade s TPP 702 12. Priestor, v ktorom je umiestnené technologické zariadenie regulačnej zostavy, musí byť zabezpečený výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na zákaz fajčenia a používanie iných zdrojov ohňa, zákaz manipulácie cudzími osobami. Umiestnenie týchto značiek a odkazov musí byť výrazné a viditeľné.

Skrine pre technologické zariadenia

Kovové časti strojného zariadenia, ktoré podliehajú korózii, sa musia vhodne chrániť pasívnou protikoróznou ochranou (vhodným náterovým systémom, pokovovaním a pod.).

Regulačná zostava, v ktorej komponenty na reguláciu a istenie tlaku sú inštalované v dvoch súbežných radoch. Pozostáva z jednostupňových regulátorov, ktoré znižuje (reguluje) vstupný tlak na výstupný tlak.

Legenda:
1. Medziprírubová klapka DN40 PN16
2. Tlakomer 0-600 kPa
3. Guľový kohút DN32
4. Regulátor TARTARINI R72
5. Kontrolný uzáver DN15 so zátkou
6. Guľový kohút DN32
7. Tlakomer 0-6 kPa
8. Medziprírubová klapka DN80 PN16

Protipožiarna bezpečnosť sa rieši v projekte požiarnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu. Regulačná zostava je miestom so zvýšeným nebezpečnostnom vzniku požiaru a výbuchu. Ochranné pásmo regulačnej zostavy v zmysle § 79 zákona č. 251/2012 Z. z. je 1 m meraný na každú stranu od pôdorysu skrine regulačnej zostavy.

Ak je súčasťou technologického zariadenia aj plynomer, montážny rám musí byť prispôsobený na jeho pripojenie podľa požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej siete. Závitové spoje možno použiť iba do dimenzie DN 50. Ich utesnenie treba zabezpečiť pomocou vhodných tesniacich materiálov na báze teflonu.

Scroll to Top
Scroll to Top