Close

8. novembra 2017

Podzemné regulačné stanice

Domová regulačná zostava – zemná súprava (modul)

Samostatnú kapitolu podzemných regulačných staníc tvoria domové regulačné zostavy – zemné súpravy (moduly). Je to technologické zariadenie bez plynomera – zemná súprava (modul) je zariadenie určené na zemné (podzemné) ukladanie regulátorov tlaku plynu.

Modul pozostáva z puzdra s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči korózii. Do skrine je namontovaná regulačná súprava, ktorá obsahuje prívodnú rúrku, filter alebo filtračné sito a regulátor tlaku plynu. Modulový priestor je uzavretý vekom, ktoré zabraňuje prenikaniu povrchovej vody a je navrhnuté tak, aby vypúšťalo kondenzát do podložia. Súčasťou pozemného modulu je liatinový poklop s nosnosťou 25 ton.

Domové podzemné moduly sú určené najmä na plynofikácie v mestských chránených oblastiach a na špeciálnych miestach, ktoré vyžadujú zvýšený estetický vzhľad. Podzemné moduly sú inštalované v chodníkoch, predných záhradách, zelených pásoch alebo zónach pre peších. Viac informácii sa dozviete z propagačného materiálu výrobcu.

 

Legenda:

1. Plastový modul
2. Plastový poklop – nosnosť 2 t
3. Liatinový poklop – nosnosť 25 t
4. Vodotesné otvory s manžetami
5. Mechanizmus uchytenia armatúr
6. Vstupný GU 1″
7. Výstupný GU s kontrolným ventilom
8. Regulátor tlaku plynu
9. Hadica odvetrania regulátora

 

 

Základné vlastnosti modulu a jeho inštalácia

Najvyšší prevádzkový tlak [PS]: 4 bar
Prietok Qmax = 6, 10, 25, 40 m3/hod
Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 (0,7) – 4 bar
Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: štandard 20 mba

Povrchové uloženie regulačnej zostavy pri plynofikácii historických mestských častiach, peších zón a v oblastiach nevhodných pre použitie klasickej regulačnej zostavy. Po zhotovení zhutnenej vrstvy štrkopiesku, ktorá zakryje nosnú konštrukciu a spodnú časť modulu nasleduje zhotovenie betónového fixačného prstenca. Betónový prstenec slúži na umiestnenie liatinového poklopu modulu. Betón a okolie poklopu dorovnať zhutneným obsypom. Potom nasleduje konečná povrchová úprava napr. dlažba. Pri pokládke dlažby je potrebné zabezpečiť jej vyspádovanie od poklopu do okolia. Liatinový poklop je potrebné na betónový prstenec uložiť tak, aby sa nedotýkal telesa modulu. Týmto opatrením bude teleso modulu chránené pred poškodením vonkajších síl (pri prejazde vozidlom).

Podzemná regulačná stanica

Podzemné regulačné stanice s projektovaným prietokom nad 200 m3. h-1 sa projektujú podľa TPP 605 01. Podzemná regulačná stanica (PoRS) je umiestnená pod úrovňou okolitého terénu, opatrená vekom a prostredníctvom technologických zariadení automaticky reguluje vstupný pretlak na nižší výstupný pretlak plynu v súlade s vopred nastavenými hodnotami. Regulačná stanica sa začína hlavným uzáverom plynu pred regulačnou stanicou a končí 1,0 m za obvodovou konštrukciou stavebnej časti.

Kompaktná PoRS
Kompaktná PoRS je stanica, v ktorej technologické zariadenie spolu s plášťom a vekom je zmontované a vyskúšané pred inštaláciou u výrobcu, pričom oceľový plášť alebo železobetónový plášť je odolný tlaku zeminy a nepriepustný proti vode a plní aj funkciu rámu PoRS, ak tá nemá vlastný rám. Na mieste určenia sa ako celok pripojí na plynovod privarením alebo prírubovými spojmi, resp. iným spôsobom zabezpečujúcim tesné pripojenie pre požadovanú tlakovú úroveň.

Skladaná PoRS
Skladaná PoRS je PoRS, ktorej technologické zariadenie po vložení do rámu je vyskúšané u výrobcu a na mieste zabudovania sa rám spolu s technologickým zariadením vloží do priestoru pod úrovňou terénu
a) ktorý má spevnené steny a dno stavebnými prácami, alebo
b) ktorého spevnenie stien a dna zabezpečuje samonosná železobetónová škrupinová konštrukcia predstavujúca stavebný výrobok.

Spevnenie stien a dna podľa písmena a) alebo b) plní aj funkciu nepriepustnosti proti vode.

Stavebný komplet musí byť vybavený vetracími otvormi. PoRS sa navrhuje tak, aby jej dno nebolo hlbšie ako 2,0 m pod úrovňou terénu. Vzdialenosť medzi okrajom technologickej  časti PoRS a vnútornou stranou plášťa (okrem kompaktnej PoRS), alebo vnútornou stranou spevnenej steny vyhotovenej stavebnými prácami musí byť najmenej 0,6 m a preferuje sa vzdialenosť najmenej 0,8 m.

Minimálne vzdialenosti PoRS od stavieb

Minimálne vzdialenosti PoRS od stavieb sú:

a) I. skupina – vstupný prevádzkový tlak od 0,005 MPa až 0,5 MPa vrátane 2 m
b) II. skupina – nad 0,5 MPa do 1,6 MPa vrátane – 10 m
c) III. skupina – vstupný prevádzkový tlak nad 1,6 MPa do 10,0 MPa vrátane 20 m
Vzdialenosti sú merané od vnútorného okraja priľahlej strany PoRS k stavbe a vonkajšej strany priľahlej steny k PoRS. Pre PoRS platí ochranné a bezpečnostné pásmo podľa osobitného predpisu.

Technologické zariadenie určuje projektant v spolupráci s prevádzkovateľom a obsahuje najmenej tieto komponenty:

a) uzávery;
b) filtre;
c) bezpečnostné rýchlouzávery;
d) regulátor tlaku plynu;
e) poistné zariadenie;
f) obtokové potrubie s príslušnou armatúrou;
g) meracie, ovládacie a signalizačné zariadenie;
h) izolačné spoje.

Závitové spoje možno použiť iba v technicky odôvodniteľných prípadoch, a to len do DN 50.