TECHNOLOGICKÝ OBJEKT S TLAKOM DO 400 kPa

Technologickým objektom sa rozumie regulačná zostava pripojená na distribučný plynovod (distribučný rozvod plynu) alebo distribučnú sieť plynovodov a pripojovacích plynovodov (plynových prípojok) na pripojenie odberných plynových zariadení k distribučnej sieti s najvyšším vstupným tlakom do 400 kPa (4 barov) vrátane, ktoré sú umiestnené v intraviláne obce.

regulačných súpravách tlaku plynu  je možné použiť regulátory tlaku plynu v súlade s TPP 609 01 s najvyšším vstupným tlakom do 0,5 MPa a maximálnym prietokom do 200 m3/h určených na pripojenie odberných plynových zariadení do verejného, na zabudovanie do domového a priemyselného rozvodu plynu používaných na reguláciu tlaku plynu okrem umiestňovania regulátorov pod úrovňou terénu. Pre regulátory s prietokom nad 200 m3/h platí TPP 605 02.

U tohto typu technologických objektoch uvádzam len základné informácie, s ktorými sa verejnosť môže stretnúť napr. pri ich nákupe . . . Podľa maximálneho prietoku sa regulačné zostavy delia na:

  • domové regulačné zostavy (DRZ) – zostavy na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane (skupina Bg, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sú určené hlavne na pripojenie rodinných domov a bytových domov;
  • regulačné zostavy (RZ) – zostavy so vstupným tlakom plynu do 0,4 MPa vrátane a s výkonom nad 25 m3/h (skupina Bf v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktoré sa podľa účelu využitia delia na:– uličné regulačné zostavy – určené na úpravu tlakov plynovodov miestnych sietí,
    – objektové regulačné zostavy – určené na pripojenie ostatných budov na bývanie (napr. detské domovy, domovy dôchodcov) a nebytových budov (napr. obchodné, administratívne, nemocničné, priemyselné budovy a iné).

Pre vysvetlenie: v článku je používaný pojem:

  • regulačná zostava: technologické zariadenie určené na automatické znižovanie vyššieho premenlivého vstupného tlaku do 0,4 MPa na konštantný nižší, s maximálnym projektovaným výkonom (prietokom) nad 25 m3/h;
  • domová regulačná zostava: technologické zariadenie na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane;

Scroll to Top
Scroll to Top