Projektová dokumentácia sa spravidla predkladá stavebnému úradu k stavebnému konaniu s obsahom podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci “oprávnená právnická osoba” posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o čom vydá odborné stanovisko.

Súčasne tento zákon rozdeľuje povinnosti stavebníkov do dvoch skupín, kedy:

a) stavebník je povinný podľa § 18 ods. 5 na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods.1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods.1 ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory,
b) stavebník má udelenú výnimku, ak realizuje stavbu podľa stavebného zákona v bytoch a rodinných domoch v osobnom vlastníctve.

Obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

Obsah projektovej dokumentácie pri stavebnom konaní stanovuje § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. Obsahuje podľa druhu a účelu:

A – sprievodnú správa s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe

názov a označenie zariadenia, resp. typ, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní, charakteristiku a technický opis zariadenia, opis funkcií jednotlivých častí, technické parametre a technické podmienky prevádzky,

B – súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:

a) navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,

b) požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,

c) nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,

d) údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,

e) pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti, usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

g) spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,

C – celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

a) hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,

b) podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,

c) návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,

d) ochranných pásem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,

D – vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,

E – stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

F – statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,

G – návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

H – ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,

I – ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

Vypracovanie projektovej dokumentácie technických zariadení

Projektová dokumentácia s obsahom podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. je stavebníkom spravidla predkladá na stavebný úrad. Projektant vypracuje dokumentáciu v zmysle opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe podľa § 4 ods.1 124/2006 Z.z. a musia vyhotoviť projekty tak aby, konštrukčná dokumentácia mala vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Ak ide o technické zariadenie, ktoré je zmontované z určených výrobkov do funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky, predmetom posúdenia je konštrukčná dokumentácia celkového zariadenia.

O posúdení dokumentácie technického zariadenia vydá bezpečnostný orgán žiadateľovi odborné stanovisko. (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby podľa § 18 odst. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení … a odborné stanovisko k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)

Poznámka:
Domové plynové rozvody (OPZ) sú vyhradeným technickým zariadením podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo domová regulačná zostava je technologické zariadenie z určeným výrobkom a tieto zariadenia podliehajú pri uvedení do prevádzky určitým procesom, na ktoré pri posudzovaní projektovej dokumentácie upozorňujeme, odporúčam aby v týchto prípadoch bola posúdená projektová dokumentácia aj v prípade rodinných domov.

Takto vypracovaná projektová dokumentácia sa spravidla považuje za realizačnú dokumentáciu.

Ak ide o posúdenie dokumentácie typu technického zariadenia na opakovanú výrobu, vydá doklad o posúdení dokumentácie, ktorá má platnosť najviac 5 rokov odo dňa jeho vydania.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.