CENA PRÍPOJKY PLYNU

Stavebník sa často mylne domnieva, že cena prípojky plynu je závislá „len od jej dĺžky„. Ďalším omylom je domnienka, že prípojkou „je všetko od hlavného „uličného“ plynovodu až po obvodový múr rodinného domu hlboko za hranicou pozemku stavebníka. Pravdou je, že prípojka plynu končí hlavným uzáverom plynu (ďalej už len HUP) pri hranici pozemku stavebníka. Prípojka plynu pozostáva z vodorovnej a zvislej časti.

VYPOČÍTAJ SI PREDBEŽNÚ CENU PRÍPOJKY PLYNU

ČO OVPLYVŇUJE CENU PRÍPOJKY PLYNU?

FIXNÁ ČASŤ CENY:
Bez rozdielu, či pri plynofikácii stavebného objektu je potrebné budovať prípojku plynu je potrebné uhradiť poplatok za prístup do distribučnej siete.

Pre rok 2019 (2018) za pripojenie do distribučnej siete plynu v kategórii domácnosť stavebník uhradí prevádzkovateľovi DS 157,66 € s DPH. Pre kategóriu maloodber 180,30 € bez DPH a pre stredný odber 495,30 € bez DPH.

Z pohľadu stavebného zákona je prípojka plynu „drobnou stavbou“ a pri jej ohlasovaní zaplatia fyzické osoby poplatok 10 €, 30 € právnické osoby. Ak stavebný úrad uzná za potrebné na stavbu vydať stavebné povolenie je poplatok 30 €.

Fyzické podnikajúce subjekty a právnické osoby sú povinné zabezpečiť „Osvedčenie k PD pre VTZ“ a uvedenie prípojky plynu do prevádzky si vyžaduje prvá úradná skúška od OPO.

POHYBLIVÚ ČASŤ CENY OVPLYVŇUJÚ:

  • zemné práce – cena prác je závislá od dĺžky výkopu a od povrchových podkladov na trase uloženia PP do zeme. K cene zemných prác pre zhotovenie výkopu je nutná zarátať, zhotovenie montážnej jamy, na realizovanie prepoja prípojky plynu na verejným plynovodom,
  • činnosti spojené s prepojom prípojky plynu na verejným plynovodom. Náročnosť je závislá od materiálu miestneho plynovodu,
  • geodetické zameranie vykonané počas výstavby sa PP,
  • práce revízneho technika spojené s preverením spoľahlivosti a bezpečnosti vystavenej prípojky plynu,
  • cena skrinky (DRZ) s regulátor tlaku plynu (RTP). V skrinke je umiestnený regulátor tlaku plynu, plynomer, domový uzáver plynu a HUP
  • cena projektovej dokumentácie PP. Cena je závislá od náročnosti je vyhotovenia. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená v súlade so „Zmluvou o pripojení“, ktorú uzatvoril stavebník s prevádzkovateľom DS.

Dôležité upozornenie:
Stavebné a zemné práceochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie týchto prác, a to na základe osobitného predpisu. A to je asi posledná mylná domnienka širokej verejnosti, že zemné práce pre uloženie prípojky plynu pod zemský povrch si môžu vykonať sami. Je to služba v cene prípojky plynu.

Predbežnú cenu prípojky plynu vám pomôže vypočítať moja kalkulačka pre výpočet ceny prípojky plynu. Pre bežný rodinný dom si prevádzkovateľ DS vyžaduje prípojku plynu zhotoviť z plastového potrubia PE 100 d32 SDR 11, ukončiť ju hlavným uzáverom plynu (HUP) v domovej regulačnej zostave plynu (DRZ – skrinka pre regulátor tlaku plynu, plynomer ….). Verím, že odborná publikácia (TPP 700 02) vás určite zaujme, ak zvažujete výstavbu prípojky plynu. 

Poznámka:

Distribútor Vás môže aj nepríjemne prekvapiť. Môže nastať situácia, že v novej obytnej lokalite nie je možné pripojiť objekt na verejné siete. Taktiež môže nastať aj situácia, najmä v staršej zástavbe rodinných domov, že napojenie je problematické z kapacitných dôvodov.

Príklady (s obrazovým znázornením) sú na stránke pripojovací plynovod.

Scroll to Top
Scroll to Top