Close

21. marca 2016

Etický kódex

Etický poriadok (kódex) je spracovaný SKSI. Etický poriadok je záväzný pre všetkých povinných členov komory t.j. pre všetkých autorizovaných stavebných inžinierov.

Etický poriadok stanovuje etické, odborné a spoločenské zásady, ktorými sa autorizovaný stavebný inžinier riadi pri výkone svojej odbornej činnosti. Autorizovaný stavebný inžinier sa zaväzuje v súlade so svojím sľubom dodržiavať tento etický poriadok. Za dodržiavanie poriadku sa zodpovedá SKSI. Etický poriadok upravuje vzťah autorizovaného stavebného inžiniera ku klientovi, zásady kolegiality a vzťah ku komore.

Povinnosti autorizovaného stavebného inžiniera sú uvedené v etickom poriadku SKSI, ktorý uvádzam preštudovať na pripnutom linku.

Základné body etického kódexu:

– Všeobecné povinnosti autorizovaného stavebného inžiniera
– Vzťah ku klientovi
– Povinnosti autorizovaného stavebného inžiniera k ostatným inžinierom