Close

23. februára 2016

Slobodné povolanie a dane

Kde uvádzať príjmy a výdaje osôb v slobodnom povolaní?

paragrafOsoby  podnikajúce  v slobodnom povolaní majú povinnosť podať daňové priznanie typu B a zaplatiť daň do 31.3. následného roku, za rok kedy príjmy prijali. (pre aktuálny rok čítaj článok „Informácie k daňovému priznaniu 2015“.)

Z portálu Finančnej správy SR boli zaradené príjmy daňovníka s výkonom slobodného povolania na príjmy z výkonu činností, podľa § 6 zákona o dani z príjmov, a to v závislosti od právneho predpisu (resp. uzatvorenej zmluvy), v zmysle ktorého daňovník s výkonom slobodného povolania činnosť vykonáva.

Príjmy daňovníka s výkonom slobodného povolania:

 1. príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov – príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napr. daňový poradca, audítor, súkromný lekár, notár, exekútor, stavebný inžinier, architekt, geodet, reštaurátor.
 2. príjmy podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov – príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Medzi tieto príjmy patria:
  • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov
   • príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady (napr. na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle autorského zákona) ….
  • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov
   • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. profesionálny športovec) ….
  • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov
   • príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu (zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch)
  • príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov – príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, a to vyplácané podľa osobitného predpisu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. V tejto skupine príjmov sú zahrnuté príjmy dosiahnuté na základe licenčnej zmluvy podľa § 40 autorského zákona (resp. aj príjmy dosiahnuté na základe tzv. zmiešanej zmluvy v úhrnnej sume spolu s vytvorením diela).

Výdavky daňovníka s výkonom slobodného povolania:

Podľa zákona o dani z príjmov si môže daňovník s výkonom slobodného povolania uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Daňovník sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:

 1. tzv. paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov (t.j. z príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2) najviac do výšky 5 040 eur ročne; tzv. paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne
 2. skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie (§ 6 ods. 11)
 3. skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je daňovník povinný viesť evidenciu o:

 1. príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 2. zásobách a o pohľadávkach

K najčastejšie uplatňovaným daňovým výdavkom daňovníka s výkonom slobodného povolania patria napr.:

doplniť!!!