PROJEKTOVANIE PODĽA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Projektovanie podľa živnostenského zákona?

Áno!

A. Podľa zákon č. 455/1991 Zb. –  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je možné projektovať a navrhovať objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo projektovať trhacie práce veľkého rozsahu. Pre výkon tejto činnosti je potrebný preukaz spôsobilosti resp. osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

B. Podľa zákon č. 455/1991 Zb. –  o živnostenskom podnikaní je možné projektovať s viazanou živnosťou. Projektant s vysokoškolským alebo úplným stredoškolským odborným vzdelaním príslušného technického smeru môže vypracovať dokumentácie a projekty jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb. Projektovanie podľa živnostenského zákona umožňuje § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Do tejto skupiny patrí aj projektant – odborne spôsobilý technik, ktorý je oprávnený projektovať jednoduché a drobné stavby s výnimkou stavieb na bývanie. Odborne spôsobilým technikom je osoba, ktoré bola zapísaná pred 1. augustom 2000 do registra odborne spôsobilých technikov pre činnosť projektovania stavieb na základe odbornej spôsobilosti.  SKSI vydala osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je tiež podmienkou na účely vydania živnostenského oprávnenia. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (formát A4 bielej farby) na projektovanie stavieb bolo vydávané Slovenskou komorou stavebných inžinierov od r. 2002 podľa § 43c zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. K týmto osvedčeniam SKSI nevydáva pečiatky!

C. Zákon č. 455/1991 Zb. –  (živnostenský zákon) činnosť pri výkone povolania autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov nepovažuje za živnosť.

A.) Projektovanie súvisiace s banskou činnosťou, alebo činnosťou vykonávanej banský spôsobom

Projektovanie v tejto oblasti je viazanou živnosťou podnikajúcej fyzickej osoby (projektanta). Živnosť je viazaná osvedčením o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.. Podľa § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. . . . projektant vykonávajúci projektovú činnosť podľa živnostenského zákona sa podrobil overovaniu odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom obvodným banským úradom.

Takto vykonávaná projektová činnosť sa podľa § 45 stavebného zákona č. 50/1976 nepovažuje za vyhradenú činnosť vo výstavbe, nakoľko ju môže vykonávať osoba s príslušným odborným vzdelaním. Podľa § 56 stavebného zákona nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby v zmysle zákona 50/1976 Zb. lebo stavby banských diel, banských stavieb pod povrchom a stavby pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských predpisov.

B.) Projekty jednoduchých stavieb a drobných stavieb

Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. podľa § 45 ods. 6 nepovažuje projekty jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb za vybranú činnosť vo výstavbe. Môže ju zhotoviť projektant s viazanou živnosťou. Vypracovanie dokumentácie je spojené s potrebou spracovať projekt na vydanie stavebného povolenia. Ale aj pri jednoduchej stavby nastáva potreba spracovania projektovej dokumentácie napr. na  plynové technického zariadenia, výťah, alebo strojovú technológiu vzduchotechniky, statické posúdenie alebo spracovanie dokumentácie pre územné konanie. Pre spracovanie týchto dokumentácii je vyžadovaná činnosť („oprávnenej osoby“) podľa osobitných predpisov t.j. projektanta s vydaným autorizačným osvedčením stavebného inžiniera (SKSI).

Dochádza k situáciám, kedy napr. pri plynofikácii hlavnej stavby je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu
a) drobnej stavby (plynovej prípojky=pripojovacieho plynovodu)
b) projektovú dokumentáciu technického a technologického vybavenia hlavnej stavby.

C.) Projektové dokumentácie, v ktorých sú projektované technické (vyhradené) zariadenia (VTZ)

Projektové dokumentácie pre drobné, jednoduché stavby a stavby, v ktorých sú projektované technické (vyhradené) zariadenia (VTZ) je nutné vypracovať dokumentáciu nie len v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ale aj podľa iných zákonov a vyhlášok. 

Projektant (opravená osoba) napr. pre drobnú stavbu prípojka plynu (pripojovací plynovod) vypracuje projektovú dokumentáciu, ktorá musí spĺňať podmienky:
a) technickej dokumentácie podľa § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. (Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov),
b) konštrukčnej dokumentácie podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z, podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky, a to aj v prípade, ak ide o určené technické zariadenie, ktoré je zmontované z určených výrobkov do funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky. Predmetom projektovej ,dokumentácie je dokumentácia celkového zariadenia (napr. plynového, plynárenského, tlakového, zdvíhacieho, elektrického ….)
c) obchodné a technické, ktoré je stavebník povinný dodržať pri pripojení odberného plynového zariadenia do prepravnej siete alebo do distribučnej siete v súlade s § 70 a § 71 zákona č. 251/2012 Z.z.,
d) dokumentácie o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením
e) dokumentácie na posúdenie technického zariadenia podľa § 14 ods.1 písm.d) zákona č. 124/2006 Z.z., ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods.1 ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve. Túto povinnosť ukladá § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. stavebníkovi na účely stavebného konania,
f) podkladovej dokumentácie pre sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie (prevádzkovanie) vyhradeného technického zariadenia. Sprievodnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Scroll to Top
Scroll to Top