Slnečná energia a zemný plyn

Často dostávam od zákazníkov otázku, koľko ušetria zemného plynu, keď použijú slnečnú energiu. Môj názor je, že na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje použitie solárneho kolektora na prípravu teplej vody a pre ohrev vody pre bazény, či už otvorené alebo kryté.

Treba však poznamenať, že od 1.1.2016  nastávajú významné zmeny, ktoré majú vplyv na nové domy. Nový objekt musí mať globálny ukazovateľ o 50% nižší ako by ho musel mať do konca roku 2015, inak nevyhovie požiadavkám. Preto sa natláča otázka, či tento druh energie nebude štandard dnešných dní, keď hlavným hodnotiacim kritériom je “globálny ukazovateľ “. Hodnotiacim kritériom  je primárna energia určená z dodanej energie (vyhláška 364/2012 Z.z, §2 ods.1 ). Primárna energia je závislá od typu spotrebovanej energie (uhlie v CZT, plyn, elektrina, obnoviteľne zdroje) (príloha č.2 k 364/2012 Z.z.).

ziarenie

Vykurovanie solárnou energiou je vo väčšine oblastí menej vhodné a finančne dosť náročné. V prípade zásobovania teplou vodou dokáže zariadenie na výrobu solárnej energie s plochou kolektorov 6 až 8 metrov štvorcových pokryť počas celého roka až 60 % spotreby teplej vody v štvorčlennej domácnosti. (zdroj SPP)

Spotreba TUV

Zemný plyn je spoľahlivým médiom pre prípravu tepla a teplej vody v rodinnom dome a je kedykoľvek k dispozícii v želanom množstve. Slnečná energia môže prispieť k pokrytiu energetických potrieb. Zariadenie na výrobu slnečnej energie však nestačí na celkové pokrytie potreby tepla na prípravu teplej vody.

Tu sa ponúka kombinované riešenie:

  • počas letných slnečných mesiacov sa využije prevažne solárne zariadenie
  • pri premenlivom počasí ako i v zime dodá plynové vykurovanie flexibilným spôsobom potrebné teplo aj pre prípravu teplej vody.
Podiel

Výsledkom je tepelný komfort, na ktorý sa možno spoľahnúť počas celého roka. Pre názornosť uvádzam graf, ktorý znázorňuje podiel zemného plynu a slnečnej energie počas roka prevádzky rodinného domu. 

Kde umiestniť kotolňu?

Slnečné kolektory, zariadenia na výrobu slnečnej energie, sa spravidla montujú na strechu. Ďalšie súčasti ako výmenník tepla, zásobník teplej vody, cirkulačné čerpadlo a regulácia sa nainštalujú buď:

  • na povale, alebo
  • v pivnici

Pri novostavbách je mimoriadne vhodné umiestniť solárne i plynové zariadenie v podkroví. Tak je totiž možné udržať krátke vedenie do zásobníka teplej vody a zabrániť strate tepla. Okrem toho pri tomto riešení je možné ušetriť na nákladoch spojených s vybudovaním komína.

V prípade modernizácie vykurovacieho zariadenia s využitím systému zemný plyn a solárna energia je rozumnejšie umiestnenie v pivnici, lebo jestvujúce vedenia sa môžu používať naďalej a komín už je k dispozícii.

Podkrovie

Pri strešnom ako i pivničnom riešení používajú obe zariadenia spoločný (bivalentný) zásobník teplej vody. Tento zásobník teplej vody – označuje sa aj ako solárny zásobník – sa spravidla inštaluje hneď vedľa kotla centrálneho vykurovania. Ohrev solárneho zásobníka sa realizuje prostredníctvom výmenníka tepla, ktorý sa nachádza v spodnej časti zásobníka. Ďalší výmenník tepla umožňuje dodatočný ohrev cez plynový vykurovací kotol.

Záver – koľko zemného plynu sa ušetrí pri použití ZP?

Podľa dostupných zdrojov (platných od 1.7.2012) sú približné ročné náklady pri používaní energie – zemný plyn pre štandardný rodinný dom nasledovné:

tabulka

Percentuálny podiel úspory ZP pri použití slnečných kolektorov je cca 9,15% čo pri 15 ročnej anuite zariadení predstavuje hodnotu 2457 € .

Scroll to Top