Pripojenie stavebného objektu do distribučnej siete plynu

je vždy zrealizované plynárenským a odberným plynovým zariadením. Pred zahájením akýchkoľvek krokov v tejto oblasti je dôležité poznať základné pojmy v plynárenstve.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a stavebníkom sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho vykonávacími predpismi, zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a súvisiacimi vykonávacími predpismi, platnými cenníkmi za výkon regulovaných činností, ktoré vydáva Rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, technickými normami a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Plynárenské zariadenie

Plynárenské zariadenie (ďalej PZ) je zariadenie, ktoré môže prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete (ďalej už len PDS) ako vlastník, alebo ako nájomca. Užívateľský vzťah medzi PDS a stavebníkom, ktorý zabezpečil výstavbu PZ je riešený na základe nájomnej (vzor tu), kúpnej (vzor tu), alebo darovacej zmluvy (vzor tu).

Fyzické osoby, ktoré pripájajú do distribučnej siete plynu rodinný dom, chatu …uzatvárajú s PDS zmluvu o pripojení k distribučnej sieti (kategória domácnosť – vzor tu).

Aby tento vzťah bol jasný od prvotných krokov plynofikácie objektu, stavebník požiada prevádzkovateľa DS (žiadosť) o pripojenie objektu do DS. Objektom sa rozumie – plynofikácia novej nehnuteľnosti, plynofikácia existujúcej nehnuteľnosti, v ktorej nebolo v minulosti zriadené odberné plynové zariadenie – t.j. na odbernom mieste nebolo v minulosti namontované meradlo zemného plynu a v nehnuteľnosti sa v minulosti neodoberal zemný plyn.

 Každý objekt je do distribučnej siete pripojený PRIPOJOVACÍM PLYNOVODOM (tzv. prípojka). ktorý je súčasťou PZ.

Plynové (odberné) zariadenie

Plynové (odberné) zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky). Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je meracie zariadenie odberu plynu (plynomer). Od HUP za technický stav odberného plynového zariadenia (OPZ) zodpovedá prevádzkovateľ t.j. vlastník nehnuteľnosti. Súčasťou odberného plynového zariadenia je aj domový regulátor tlaku plynu.

Poznámka:
Ak je odberné plynové zariadenie pripojené k spoločnému odbernému plynovému zariadeniu, začína za uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od spoločného odberného plynového zariadenia. Obdobnou armatúrou je od spoločného odberného zariadenia oddelené každé odberné plynové zariadenie. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu. V tomto prípade za technický stav spoločného odberného zariadenia zodpovedá správca bytových domov, prípadne spoločenstvo vlastníkov. Súčasťou spoločného odberného plynového zariadenia je aj regulátor tlaku plynu.

Spoločné odberné plynové zariadenie

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov. Začína za hlavným uzáverom plynu a končí sa uzatváracou armatúrou, ktorá ho oddeľuje od odberného plynového zariadenia odberateľa plynu. Spravidla je to armatúra pred plynomerom. Touto časťou rozvodu sa distribuuje nemeraný plyn. Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané. Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je súčasťou tejto nehnuteľnosti.

Spoločné ustanovenie k odberným zariadeniam

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo kontrolovať dodržiavanie technických podmienok podľa § 19 zákona 251/2012 Z.z. a dodržiavanie pravidiel trhu s plynom pri pripojení a prevádzke odberných plynových zariadení, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ako aj dodržiavanie podmienok zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

Odberateľ plynu je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete. Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej siete v lehote do 90 dní odo dňa vyžiadania technické údaje a revízne správy odberného plynového zariadenia. Ak nepredloží požadované údaje a správy v lehote 90 dní, považuje sa jeho odberné plynové zariadenie za technicky nevyhovujúce podľa § 73 zákona 251/2012 Z.z.