Close

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

Prípojka plynu je zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu. 

Pre zhotovenie pripojovacieho plynovodu je potrebné vypracovať plynárenskú projektovú dokumentáciu, ktorá sa spravidla zhotovuje ako samostatná dokumentácia t.j. samostatný stavebný objekt. Dokumentáciu plynárenského zariadenia stavebník predklada na kontrolu budúcemu prevádzkovateľovi PZ. (vyjadrenie budúceho prevádzkovateľa k PD)

Po kontrole sa projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) predkladá k stavebnému konaniu.

PRÍKLADY PRÍPOJOK S HUP V NADZEMNOM PREVEDENÍ
Príklad č.1

Prípojka plynu pripojená na DS v zelenom páse. Umiestnená pod chodníkom a končí HUP za hranicou pozemku.

Obrázok
Príklad č.2

Prípojka plynu pripojená na DS v zelenom páse. Umiestnená v zeleni a končí HUP za hranicou pozemku.

Obrázok
Príklad č.3

Prípojka plynu pripojená na DS v ceste. Umiestnená pod kumunikáciou a chodníkom a končí HUP za hranicou pozemku.

Obrázok
Príklad č.4

Prípojka plynu pripojená na DS v krajnici cesty. Umiestnená pod kumunikáciou a chodníkom v chráničke s čuchačkou a končí HUP za hranicou pozemku.

Obrázok
Príklad č.5

Prípojka plynu je jestvujúca a končí za hranicou pozemku. Vybudovaná v minulosti. Neobsadená

Príklad č.6

Prípojka plynu je jestvujúca a končí za hranicou pozemku. Vybudovaná v minulosti. Neobsadená

PRÍKLADY PRÍPOJOK S HUP V ZEMNOM PREVEDENÍ


Príklad č. 7

Prípojka plynu je napojená na distribučný plynovod v chodníku. Umiestnenie HUP je priamo v bode nepojenie PP na plynovod. Pre napojenie je použitá DAV eletrotvarovka.

Obrázok
Príklad č. 8

Prípojka plynu je pripojená k distribučnému plynovodu v zeleni. Ukončená je HUP v zemnom prevedení v chodníku. Pre HUP je použitá elektrotvarovka KHP.

Obrázok